top of page

De Vervreemde Mensen

Door Samael Aun Weor

Het is onmogelijk om de fundamentele oorzaak van enige mentale disbalans te kennen zonder de psychiatrie te verbreden met Theosofie, Rozenkruis, Hermeticisme, yoga filosofie, en hoog Gnostisch esoterisme. Dit is hoe de uitgebreide psychiatrie de vervreemden kan ontdekken en genezen.

We kenden de zaak van een jonge vrouw die in een staat van furieuze gekte verviel. Deze jonge vrouw was zes maanden opgenomen in een mentaal gezondheidscentrum. Daar onderging zij de klassieke medische behandelingen met de bekende elektrische schokken, dieet, et cetera. Desalniettemin was alles een compleet en absoluut falen.

Als de jongevrouw in shock was, was zij aan het kronkelen als een slang, ze schuimbekte door haar mond terwijl ze onsamenhangende woorden uitsprak, et cetera.

Wij, de studenten van uitgebreide psychiatrie, stelden onszelf tot doel dit geval diepgaand te bestuderen. Zo kwamen wij tot de volgende symptomen:

Zij had abnormale ideeën gerelateerd met vreemde psychopathische waanzin. Ze had achtervolgingswaanzin. Ze geloofde dat ze gezocht werd door de politie en ter dood veroordeeld was. Ze voelde zichzelf verdacht en gezocht voor diefstal, etc.

Toen we de psyche van deze zieke vrouw verkenden, vonden we angst tijdens haar waanzin en een cholerische fysionomie. Soms was ze vervuld van angst en, andere keren, melancholie.

Het bleek onder de antecedenten van haar sociale evolutie dat tijdens haar kindertijd, adolescentie en jeugd ze normaal ontwikkelde thuis en op school zonder dat ooit iets vreemd haar was overkomen.

Ze had geen symptomen van kneuzingen of wonden, of iets van dit soort.

Haar psychopathische persoonlijkheid was van een totaal schizoïde type en ze was in zichzelf gekeerd op een abnormale manier.

De grote wijzen zijn introvert; maar zij zijn geen schizoïden. Zij zijn normale naar binnen gekeerde individuen.

De schizoïde houding van deze zieke dame behoorde tot het hyper-gevoelige en hyper-emotionele type.

Het type schizoïde persoonlijkheid beschreven door Kretschmer is een moeilijke verkenning voor psychoanalyse. Het innerlijk leven van deze onderwerpen is een constante mysterie.

Het schizoïde type is hermetisch, tegenstrijdig, soms heel verstandig, liefdadig en teder, en andere keren, heel koud, wreed en onverschilllig.

Deze zieke dame had een zekere agressiviteit met een suïcidaal complex.

De schizoïde samenstelling, de depressieve tendens, het suïcidale complex met achtervolgingswanen en angst legde een heel gecompliceerde diagnostiek voor.

Dus voor deze zaak gaf de medische wetenschap zich over, en de wijzen met al hun wetenschap faalden. Niettemin gaven wij, de studenten van uitgebreide psychiatrie, ons niet over. We stelden voor om de zaak te onderzoeken. We onderzochten haar erfelijke antecedenten, en we vonden geen krankzinnige of schizoïde personen onder haar voorvaders.

De studie van haar brein en de algemene klinische analyse liet geen vreemde afwijkingen zien.

Dit probleem was heel moeilijk. Alles was raadselachtig. De familie van de zieke vrouw moest haar uit het mentale gezondheidscentrum nemen. De medische wetenschap had gefaald in deze zaak.

Wat het meest intrigerend was aan deze zieke vrouw is dat tijdens haar wanen waarin ze zich ter dood veroordeeld voelde, zij probeerde om zichzelf te bevrijden van ingebeelde touwen. Ze geloofde dat zij vast was gebonden met touwen. Ze hield de ingebeelde touwen vast en worstelde om haar van deze te bevrijden om de dood te ontsnappen. De materialistische wetenschap kon deze zaak niet genezen. De zieke vrouw was een raadsel voor de dokters.

De wetenschappelijke onderzoeken van de geleerden – de materialistische studies, de rigoreuze bevestigingen van de verschillende chemische, fysieke, fysiologische, etc. fenomenen – zijn incompleet, omdat de geleerden geen Gnosis hebben bestudeerd. Zij weten niet over de Kundalini Yoga van Sivananda. Zij weten niet van de Jnana Yoga door Vivekananda. Zij hebben niet De Subtiele Wetten van de Natuur bestudeerd door de beroemde Hindoestaanse wijze Rama Prasad. Zij hebben niet geoefend met de Tattvische krachten. Zij kennen de esoterische en endotere antropogenese en cosmogenese niet. Zij weten niets over de esoterische anatomie noch over de wet van Karma, et cetera. Daartoe is materialistische wetenschap incompleet en een mislukking. Het is slechts een gebouw zonder een fundament. Het is genoeg om dat gebouw een beetje te duwen om het om te zetten in miniem sediment!

Het meest kritische aspect van de zaak is niet de materialistische wetenschap maar het fanatisme van de aanhangers van het dialectisch materialisme. De fanatieke aanhangers van het dialectisch materialisme accepteren niets dat het niet eens is met hun materialistische pontificaten en priesters (de bedriegers van de wetenschap). Die sektarische fanatici willen geen andere onderzoeksmethoden en wetenschappelijke onderbouwing erkennen. Zij geloven dat zij het laatste woord van kennis hebben; zij zijn overtuigd dat niemand meer weet dan dat zij doen.

Daartoe bestaan het geografische Oosten en het culturele Oosten – namelijk Tibet, Groot Tartaar, China, Siam, Mongolië etc. – niet voor de fanatieke aanhangers van het dialectisch materialistisme, omdat zij geloven dat zij het centrum van het universum zijn en dat niemand meer weet dan zij doen. Zij denken dat alles dat niet aan hen toebehoort, waardeloos is, en alleen wat van hen is van waarde is, omdat zij denken dat zij wijs, krachten, almachtig etc. zijn.

Het meest belachelijke aan deze sektariërs van het dialectisch materialisme is dat ze niet verder willen kijken dan hun neus lang is. Ze stellen een limiet aan het leven op basis van hun kleine intelligentie. Ze lijken op Middeleeuwse mensen die geloofden dat voorbij de Kaap van Finisterre er geen land meer was en dat dit de limiet van de aarde was. Toen Christopher Columbus over zijn geplande avontuur vertelde, noemden zij hem een gek. Dus als de koningin van Spanje, Isabella de Katholieke, hem nooit had geholpen op zijn onverschrokken onderneming, dan hadden de Spanjaarden nooit Amerika ontdekt. Een andere onverschrokkene zou dan vóór hen zijn aangekomen.

De sektarische materialisten, die niet verder kijken dan dogmatische procedures, lijken op de rups die gelooft dat het blad waarop het leeft alles is. De rups negeert dat er boven en onder dat blad veel andere bladeren zijn aan de boom waarop het leeft. Op dezelfde manier negeert de sektarische materialist dat er andere werelden zijn boven en beneden zijn externe zintuigelijke waarnemingen. Wat erger is, is dat deze sektarische materialisten niet alleen negeren, maar bovendien negeren dat ze negeren. Ze zijn dubbel onwetend.

Wij, de Gnostici, komen niet op het punt om te bevestigen dat wetenschappelijk materialistisch onderzoeken zinloos is. Wat wij, de Gnostici, veroordelen is het fanatisme van de materialistische sekte.

Het is logisch dat wetenschappelijk onderzoek naar de fenomenen van materie van nut is voor de mens. Toch is de materialistische wetenschap niet het geheel van de wetenschap. Noch zijn de rigoureuze onderzoeksprocedures en wetenschappelijke bevestiging van de Westerse wereld en van de materialistische wijzen de enigen.

Alles moet op zijn eigen plaats staan. We kunnen de astronomie niet bestuderen met de microscoop, noch kunnen we microben bestuderen met een telescoop.

De Gnostische Rozenkruizers wijze kent de onderzoekssystemen uit het Oosten en het Westen.

De werelden van ultra en van het astrale lichaam van de mens bestaan; zij zijn een enorme realiteit. De fysieke materiële wereld bestaan en het is ook een enorme realiteit.

We onderzoeken de werelden van het ultra en van het astrale lichaam met de systemen en methoden van de yogi’s van Hindustan. We bestuderen de fysieke wereld met de methoden van Westers onderzoek.

Deze systemen vullen elkaar aan en harmoniseren elkaar. In de toekomst zullen deze systemen ons een nieuwe cultuur en een nieuwe beschaving geven die hoogstaand mystiek, formidabel technisch en wetenschappelijk is.

De mens van de toekomst zal materie onder zijn dienst stellen. Machines zullen de gemeenschap dienen. De mens zal van geen enkele machine het slachtoffer worden.

De medische wetenschap, astronomie, technologie, luchtvaart, industrie etc. zullen de geest van slavernij bevrijden, van materiële arbeid.

De mens van de toekomst krijgt een verlicht intellect. De mens van de toekomst zal de krachten van helderziendheid krijgen, en desalniettemin zal hij gigantische wetenschappelijke en technische vooruitgang boeken. Hij zal zeer spiritueel en wonderbaarlijk intellectueel zijn.

Het fanatische secularisme van de aanhangers van het dialectisch materialisme is dus conservatief, achterlijk en antirevolutionair.

De vervreemde mensen nemen elke dag in aantal toe en de dokters kunnen hen niet genezen, omdat zij het mentale lichaam niet kennen. Als de materialistische wijzen de Aziatische yogi filosofie zouden bestuderen, dan zouden zij het mentale lichaam kennen. Op deze manier zouden zij duizenden gekke mensen kunnen genezen die leven zonder hoop.

Een helderziende student van de uitgebreide psychiatrie stelde voor om de laatste reïncarnatie van de jonge vervreemde dame te onderzoeken die was afgedankt door de materialisten.

De uitkomst van het helderziende  onderzoek gaf ons de aanwijzing. De ‘waarden’ die in de jongedame gereïncarneerd waren, incarneerden in haar vorige leven als een dief, een straatrover. Die dief, de straatrover, bandiet, werd door de politie gezocht en geëxecuteerd tijdens het tijdperk van Don Porfirio Diaz (Mexico). De bandiet was aan een boom vastgebonden en daarna neergeschoten.

Nu hadden we een idee over haar ziekte. Vervolgens konden wij de denkbeeldige touwen en het delirium van vervolging verklaren. De angst van de gekke jonge dame over de dood was niet langer een raadsel voor ons. Het hele probleem was opgelost.

De indrukken van de dood waren gegraveerd in het onderbewustzijn van haar reïncarnerende ego. Dit waren dezelfde waarden als van de geëxecuteerde bandiet. De herinneringen werden neergelegd in het onderbewustzijn van de jongedame. Deze waarden herleefden in haar bewustzijn de hele vreselijke angst van dat verschrikkelijke, tragische drama. Het resultaat was haar waanzin die de materialistische wijzen niet konden genezen.

De commotie was zo verschrikkelijk voor deze jongedame dat haar mentale lichaam spleet. Vele kwaadwillende atomen kwamen door de gaten van haar mentale lichaam naar binnen en infecteerden haar hersenen, waardoor deze zieke jongedame absurde dingen moest doen.

Hoewel de materiële wijzen last hebben van onze procedures, kunnen we niet ontkennen dat we verplicht waren om thaumaturgie[1] te gebruiken om de zieke dame te genezen.

Na zes maanden behandeling met esoterische geneeskunde[2], keerde de zieke jongedame weer terug bij zinnen, ze werd radicaal genezen.

Dit was een grote overwinning voor de thaumaturgie en de uitgebreide psychiatrie.

Geestelijke gezondheidscentra zijn gevuld met woedende of passieve maniakken.

De ziekten van de vervreemde mensen zitten in het mentale lichaam.

Het mentale lichaam heeft zijn ziektes en symptomen.

De Derde Logos sloot de wonden van het mentale lichaam; zo werd de zieke dame absoluut genezen.

De gevangenissen zitten vol vervreemde criminelen.

Veel normale delinquenten hebben een verstorend moment achter de rug, en begaan daarom misdaden in die gevallen van vreselijke opwinding.

Soms veroorzaakt malariakoorts woedende deliriums waarvan de uiteindelijke uitkomst misdaad is. De zogenaamde hallucinaties geproduceerd tijdens koortstoestanden zijn legitieme percepties van het ultra.

Vaak wordt delirium waargenomen tijdens roodvonk, pokken, malariakoorts, tyfus enzovoort.

Elke verandering, elke voorbijgaande mentale stoornis, elke verstoring van de psychische functies, zelfs die de uitkomst zijn van geïnfecteerde deliriums, kan tot misdaad leiden.

De subjectieve zintuigelijke indrukken die zich voordoen tijdens slaperigheid of lethargie tijdens pathologische processen, zijn geen illusies. Deze indrukken zijn legitieme ultra-zintuigelijke waarnemingen die de aanwijzingen van ziekte omsluiten. De uitgebreide psychiatrie bestudeert deze percepties om de aanwijzing te vinden waarmee we een ziek persoon kunnen genezen.

Tijdens een situationele reactie met een voorbijgaande mentale stoornis kan een persoon moord, overval et cetera plegen.

Antropometrie[3] kan ons geen verklaring geven van de intieme oorzaken van een situationele reactie met voorbijgaande mentale stoornissen en misdaad. Somatoscopische en somasometrische kenmerken kunnen niet met logische nauwkeurigheid de meest intieme aanwijzingen geven van een situationele reactie met een voorbijgaande mentale stoornis en misdaad. Vaak worden de somatoscopische en somasometrische[4] kenmerken van moordenaars en dieven aangetroffen bij normale burgers die geen justitiële antecedenten registreren.

Alleen door het grondig verkennen van de diepten van de geest, kunnen we de geheime oorzaken van een situationele reactie, een voorbijgaande mentale stoornis en de daarmee samenhangende misdaad ontdekken.

Geheime factoren van het onbewustzijn, het onderbewustzijn of de bewusteloosheid kunnen de oorzaak zijn van die voorbijgaande mentale stoornissen en van dit soort situationele reacties die elke man of vrouw tot misdaad drijven.

Ultra-sensorische microben dringen de geest binnen en produceren deze situationele reacties, voorbijgaande mentale stoornissen en veelvoorkomende misdaden.

Onze affirmaties lijken absurd voor de materialisten. Maar wanneer leken onze affirmaties hen niet absurd? Waren zij soms dezelfde die spotten met Pasteur en zijn microben? Is het dan nu zo vreemd dat zij onze ultra-sensorische en hyper-sensorische microben bespotten? Deze microben zijn al geclassificeerd, namelijk incubi, succubi, basilisken, draken, elementalen, larven, tantrische entiteiten, et cetera. Als jullie materialisten ze willen zien en analyseren, neem dan een speciale lens. Deze speciale lens is helderziendheid. Heb je last van de percepties van helderziendheid? Welnu dan is het duidelijk dat je fanatisch bent! Een psychologische trauma ligt in de diepten van het materialisten fanatisme. Dus met betrekking tot dit type trauma binnen dit soort geesten, veroorzaakt alles wat met spiritualiteit te maken heeft, een psychologische weerstand. Daarom hebben de geesten van de materialisten inderdaad een psychopathische ziekte.

Met een diepgaande, integrale cultuur op een spirituele, sociale en wetenschappelijke basis zullen we de huidige situatie van de wereld radicaal veranderen.

AGLA[5] en de krachtige Gnostische beweging, evenals Sivananda Aryabarta Ashrama, zijn de krachtige integrale culturele hefboom waarmee we de wereld kunnen revolutioneren en het een totale verandering kunnen geven.

De Gnostische bewegingen geven ons de esoterische Christelijke wijsheid. De Gnostische wijsheid zal ons een krachtige intellectuele, sociale en revolutionaire cultuur schenken.

Sivananda Aryabarta Ashrama onderwijst ons een rigoureus analytische en enorm wetenschappelijke yoga.

Onze esoterische wijsheid doorstaat de meest rigoureuze inductieve en deductieve analyse. In deze tijd is het probleem van de vervreemde mensen erg kritiek. We kunnen dit probleem alleen oplossen met uitgebreide psychiatrie.

Allereerst moeten we onze geest bevrijden van de conservatieve ideeën van het materialisme en diep ingaan op de studies van AGLA.

 

Dit hoofdstuk komt uit het boek: Seksuologie, de basis van endocrinologie en criminologie (1968) door Samael Aun Weor.

Onder remedies staat een oefening die speciaal is voor de genezing van het mentale lichaam.

 

[1] Grieks, ‘wonderwerken’, ook magie genoemd, het werk van een magiër, priester.

[2] Zie remedie (oplossingen) voor deze esoterische geneeskunde

[3] "De tak van de antropologie die zich bezighoudt met vergelijkende metingen van het menselijk lichaam." - Farlex Partner Medical Dictionary

[4] Metingen van onderzoek van het lichaam

[5] American Gnostic Liberation Action, een van de groepen gevormd door Samael Aun Weor

bottom of page